header image
 

10. Sınıf

KİMYA 10.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1

1.    0oCde yoğunluğu 2,5 gr/l olan azot gazının basıncı kaç atmosferdir?(N2:28)

2.    23090Th izotopu bir zincir radyoaktif bozunma sırasında toplam 6α taneciği ve 4β taneciği fırlatmıştır. Bozunma sonucunda oluşan X elementinin nötron sayısı nedir?

3.    Yarılanma ömrü 10 gün olan radyoaktif bir elementin 30 gün sonra 14 gramı bozunduğuna göre başlangıçta bu elementten ne kadarı elimizde idi?

4.    4NH3(g) + 5O2(g)   4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesinin entalpisini hesaplayınız.
Bileşik            Oluşum ısısı(kkal/mol)
1. NH3(g)            -11   
2. NO(g)            -21,6
3. H2O(g)            -68,3   

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI İNDİR-1

1.     Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır?
A) Turhal    B) Kuşadası    C) Alanya  D) Ürgüp  E) Çeşme

2.    Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
A) Yükselti ve yer şekilleri  B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları
D) Enlem           E) Sanayi kuruluşları

3.     Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Podzol           B) Laterit          C)  Çernezyom
D) Tundra           E) Terra – rossa
4.    Humus yönünden zengin olduğu için kara toprak olarak ta adlandırılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyon             B)  Rendzina      C) Çernezyom
D) Terro rossa             E) Podzol

5.    Ülkemizde göllerden faydalanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün büyük ve derin olması gereklidir?
A) Tuz elde etme     B) Taşımacılık      C) İçme suyu temin etme
D) Elektrik üretme             E) Balıkçılık

Yazılının tamamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF İNGİLİZCE 2.YARIYIL 3.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR-1

C)-Combine  the sentences with Neither….Nor structure.15p.
1-The cars and the buses were made in Turkey.
……………………………………………………………………….
2-Lions and Tigers are found in Bolu Mountains.
…………………………………………………………………………
3-Cansu didn’t study for her exam.Serdar didn’t study either.
…………………………………………………………………………
4- Uğur and Nazlı Won’t be attending to the meeting.
…………………………………………………………………………
5-The television and the radio were repaired by this technician.
…………………………………………………………………………

D-) Fiil in the blanks with correct  Relative Pronouns –Relative clauses(Sıfat cümlecikleri) .25p.
1-Murat is wearing that dress………….he first wore at the wedding last month.
2- I have a frıend from Canada……………brother is a mechanic engineer.
3-A greengrocer is a man …….sells fruit and vegetables.
4-Cengiz reads a book…………..he borrowed from the school library.
5-Professor Brown is a well known scientist …………….inventions are well known everywhere.
 Soruların tamamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.

B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.

C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.

D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.

E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

2. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?

A) Dilini burnuna değdirmesi B) Zeybek oynaması

C) Bilgisayar klavyesini kullanması D) Geometri problemini çözmesi

E) Bisiklete binmesi

3. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?

A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması

B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması

C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması

D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi

4. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.

Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsü B) Kararsız kimlik statüsü

C) Kimlik kargaşası D) Erken bağlanmış kimlik statüsü

E) Moratoryum

5. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza B) Olumsuz hedef C) Olumlu hedef D) Güdülenme E) Sönme

Incoming search terms:

 • temel dini bilgiler lise online test ??z
 • 10 sınıf psikoloji testleri ve cevapları
 • 10 sınıf psikoloji 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları klasik
 • 10 sınıf psikoloji test çöz
 • psikoloji 2 dönem yazılı soruları
 • açık lise geçmiş 10 sinif psikoloji 2 dönem yazılı soruları ve cevapları
 • anadolu sağlık meslek 9 sınıf psikoloji dersi ders notları
 • lise psikoloji öğrenme türleri slayt indir
 • psikoloji 10 sınıf 2 dönem klasik sınav soruları
 • Psikoloji klasik sorular

 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAZİRAN ORTALAMA YÜKSELTME SORU VE CEVAPLAR

 

Kelimeler:Anadolu lisesi ,2012-2013 eğitim öğretim yılı bütünleme yoklama,hazırlık,denemesi,değerlendirme,yükle,tanıtımını, download, 10.sınıf ,9,11 ,12,cevap anahtarı,çözümü,yanıtlı,alıştırmaları,indir.

Incoming search terms:

 • blogkafem 10 s?n?f
 • 10 sınıf temel dini bilgiler sınav soruları
 • 10 s?n?f temel ya?am deste?i protekolleri test ??z
 • psikoloji 10 sınıf çoktan seçmeli soruları

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ HAZİRAN DÖNEMİ

 

Anahtar Kelimeler:Yaz dönemi bütünleme ,şubat-eylül sorumluluk yoklama,ünite değerlendirme,çözümlü,yanıtlı,yeni bedava,özenli,word dosyası biçiminde düzenlenmiş,yükle,download,indir,lise 10,2.sınıflar ruh sağlığı

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARI

1-)Gensoru nedir?

2-) Hukuk devleti fikri ilk defa kim tarafında ortaya atılmıştır?

3-)Yunan demokrasisini eleştiren ve seçimle iş başına gelen yöneticileri benimsemeyen,topumu erdemli kişiler yönetmelidir diyen  filozof düşünür kimdir?

4-)Siyasi partiler kurulma aşamasında kimden izin almak zorundadırlar?

5-)1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir?

6-)Türkiye Cumhuriyeti İnsan Haklarını ve Hürriyetini Korumaya Dair Sözleşmeyi ne zaman imzalamıştır ve T.C. vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını ne zaman tanımıştır?

7-)Avrupa Konseyine Bağlı Başlıca Komisyon ve Kuruluşlar hangileridir?

8-)Sınıf ayrıcalıklarını reddeden,yasalar karşısında herkes eşit olacağı görüşü,Atatürk İnkılabının hangi ilkesinin özelliğidir?

9-)Güçler ayrılığı ilkesi nedir ve ilk savunan kimdir? 

10-)Temel insan haklarından beş(5)tane yazınız.

                                                                          BAŞARILAR

                                                                          ZİYA ÖZCAN

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZILI YOKLAMA SORULARININ CEVAP ANAHTARI

CEVAP-1:Bir siyasi grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilen önergedir.

CEVAP-2: İmmanuel Kant

CEVAP-3:Sokrates

CEVAP-4:Siyasi partiler ,önceden izin almadan kurulur.

CEVAP-5:Temel hak ve özgürlükler,Sosyal ve Ekonomik hak ve özgürlükler,Siyasi hak ve özgürlükler ayrı ele alınmıştır,TRT Özerkleşti,Üniversiteler özerkleşti,Anayasa Mahkemesi açıldı,İkinci meclis(senato)yer aldı,Yüksek hakimler kurulu yer almıştır.

CEVAP-6:1954   ve   1987

CEVAP-7:Bakanlar Komitesi-İnsan Hakları Mahkemesi-Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatı(AGİT)

CEVAP-8:Halkçılık

CEVAP-9: Yasama ,yürütme ve yargı’nın ayrı ellerden toplanmasıdır. İlk savunan;Montesquieu’dur.

CEVAP-10:Yaşam hakkı-sağlık-eğitim-dilekçe-seçme seçilme-özel yaşamın gizliliği-çalışma  ve dinlenme –kişi dokunulmazlığı-sendika kurma-toplu iş sözleşmesi hakkı-grev ve lokavt hakkı.  

Arama Kelimeleri:Word dosyası ,örnek, eğitim öğretim yılı,klasik,deneme sınavı ,hazırlık,lise1,2,3,4,9,10,11,1. sınıflar için,yeni,bütünleme sualleri,yoklama ,değerlendirme,kaynak ,yardımcı,bedava yükle,download,indir,yaz,haziran dönemi,şubat ve eylül sorumluluk,yanıtlı,çözümlü.

PSİKOLOJİ DERSİ HAZİRAN ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 

Kelimeler: Ruh bilimi,Kaynak site,Felsefe grubu dersleri,Yeni ,özenli,bedava,2012-2013 eğitim öğretim yılı,Yaz,haziran dönemi,sorumluluk, borçluluk yoklama,değerlendirme, hazırlık,yeni,hazırlanmış, imtihan,örneği,indir ,download ,örnek,yanıtlı,çözümlü, cevap anahtarı,ünite ,genel,öğretmen ve öğrenci için kaynak,çalışma soruları,uygulanmış,denenmiş